Algemene voorwaarden

Line separator

 

Welkom bij ErZijn – Massage en Therapie. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, informeren we je bij deze over onze algemene voorwaarden.

Algemeen

 • Massage en therapie valt onder alternatieve geneeswijzen, en vervangt niet de reguliere gezondheidszorg.

 • Er wordt geen diagnose gesteld en/of medische instructies gegeven.

 • Massagetherapie valt onder de complementaire geneeswijzen.

Aanmelding

 • Klachten van lichamelijke en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van massage(therapie). De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.

 • U kunt zonder verwijziging van een arts of specialist bij ons terecht. Indien nodig verwijzen wij door naar andere hulpverleners.

 • Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden.

 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

 • De behandelmethode is mij voldoende duidelijk. Ik bevestig hierbij dat ik geïnformeerd ben dat er mogelijke fysieke reacties kunnen optreden als gevolg van het zelfhelingsproces  (bijvoorbeeld (lichte) hoofdpijn, meer naar het toilet moeten, gevoel van beursheid in spieren, geïrriteerde zenuwen, vermoeidheid). 

Afspraken

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de AVG  (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 • Aan cliënt/ouder(s)/verzorger(s) wordt mondeling toestemming gevraagd indien er informatie wordt ingewonnen/uitgewisseld bij school, huisarts, behandelend specialist of andere hulpverlener.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Lukt dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Wij willen je erop wijzen dat een annulering binnen 24 uur voor ons financiële consequenties heeft omdat de agenda dan vaak niet meer in te vullen is.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De kosten bedragen € 37,50 per sessie van 30 minuten, € 70 per sessie van 60 minuten en €82,50 per sessie van 75 minuten.

 • De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald onder vermelding van factuurnummer.

 • Bij niet tijdig betalen, sturen wij een betalingsherinnering. Bovenop het factuurbedrag zal dan  € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Voldoet de cliënt, ondanks gestuurde betalingsherinneringen, niet aan zijn/haar betalingsverplichting, dan is de therapeut genoodzaakt verdere stappen te ondernemen zoals het inschakelen van een incassobureau.

 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • Bij het volgen van een cursus of workshop is restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen niet mogelijk.

Uitsluiting van deelname en behandeling

 • ErZijn behoudt zich het recht voor, een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Klachtenregeling

 • Indien je een klacht hebt, dan horen wij het graag. We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen..

 • Indien er geschillen blijven bestaan, kan die cliënt zich richten tot de KAB. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). De KAB is een gezamenlijke klachtenprocedure tussen diverse beroepsverenigingen (LVNT, NVKH, NVA, ZHONG en NWP). Zie ook http://www.kab-klachten.nl.

Aansprakelijkheid

 • ErZijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.

 • ErZijn draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen.

 • ErZijn behoudt zich het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt of door verwante personen (huisgenoten, familieleden, vrienden of anderszins) beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan ErZijn.

 • De aansprakelijkheid van ErZijn, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Copyright


ErZijn behoudt alle auteursrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s en logo’s) en verstrekt lesmateriaal. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website en het verstrekte lesmateriaal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ErZijn, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.