top of page

Algemene voorwaarden

 

Welkom bij ErZijn – Massage en Therapie. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, informeren we je bij deze over onze algemene voorwaarden.

Algemeen

 • Massagetherapie valt onder alternatieve geneeswijzen, en vervangt niet de reguliere gezondheidszorg.

 • Er wordt geen diagnose gesteld en/of medische instructies gegeven.

 • Uw therapeut handelt conform de wettelijke regelgeving. Rechten en plichten zijn onder meer vastgelegd inde Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
   

Aanmelding

 • Klachten van lichamelijke en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van massage(therapie). De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.

 • U kunt zonder verwijziging van een arts of specialist bij ons terecht. Indien nodig verwijzen wij door naar andere hulpverleners.

 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.
   

Afspraken

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Lukt dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Wij willen je erop wijzen dat een annulering binnen 24 uur voor ons financiële consequenties heeft omdat de agenda dan vaak niet meer in te vullen is.

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de AVG  (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hiervoor ook onder het kopje "Privacy" op onze site.

 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De kosten bedragen € 43 per sessie van 30 minuten, € 80 per sessie van 60 minuten, € 90 per sessie van 75 minuten.

 • Factuur wordt achteraf via mail verzonden. Deze kan, indien (gedeeltelijk) vergoedt, bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 • De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald onder vermelding van factuurnummer.

 • Bij niet tijdig betalen, sturen wij een betalingsherinnering. Bovenop het factuurbedrag zal dan  € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Voldoet de cliënt, ondanks gestuurde betalingsherinneringen, niet aan zijn/haar betalingsverplichting, dan is de therapeut genoodzaakt verdere stappen te ondernemen zoals het inschakelen van een incassobureau.

 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • Bij het volgen van een cursus of workshop is restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen niet mogelijk.

Uitsluiting van deelname en behandeling

 • ErZijn behoudt zich het recht voor, een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Klachtenregeling

 • Indien je een klacht hebt, dan horen wij het graag. We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen..

 • Indien er geschillen blijven bestaan, kan die cliënt zich richten tot de beroepsvereniging LVNT via www.lvnt.nl/klachten of tot de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) via www.scag.nl. De SCAG is hét centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Daarnaast is ErZijn aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, www.tcz.nu 

Aansprakelijkheid

 • ErZijn draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen.

 • ErZijn behoudt zich het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt of door verwante personen (huisgenoten, familieleden, vrienden of anderszins) beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan ErZijn.

 • De aansprakelijkheid van ErZijn, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Copyright


ErZijn behoudt alle auteursrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s en logo’s) en verstrekt lesmateriaal. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website en het verstrekte lesmateriaal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ErZijn, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

bottom of page